Top

Opći uvjeti poslovanja

DIVES AGENCIJA d.o.o. za usluge ustupanja radnika
Upisana u Knjigu evidencije Agencija za privremeno zapošljavanje Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske pod brojem 156/17 te u Knjigu evidencije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem pod brojem 21/17;

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

DIVES AGENCIJA d.o.o. za usluge ustupanja radnika (u daljnjem tekstu: DIVES AGENCIJA) je poslodavac, koji na temelju Ugovora o ustupanju radnika (u daljnjem tekstu: Ugovor), ustupa radnika (u daljnjem tekstu: Agencijski radnik) drugom poslodavcu (u daljnjem tekstu: Korisnik), za obavljanje privremenih poslova.

Članak 2.

DIVES AGENCIJA s Korisnikom sklapa Ugovor, a s Agencijskim radnikom Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova (u daljnjem tekstu: UOR).

U Ugovoru se Korisnik odlučuje za model korištenja ustupljenog Agencijskog radnika.

Korisnik je obavezan rasporediti radnika na poslove iz Ugovora i sukladno Nalogu Korisnika. Isto važi i za radno vrijeme radnika koji se ustupa za obavljanje privremenih poslova.

Članak 3.

Korisnik je dužan pridržavati se Općih uvjeta poslovanja, Ugovora te svih pozitivnih zakonskih propisa, a u slučaju nepridržavanja ugovorenog dužan je DIVES AGENCIJI nadoknaditi štetu koja je time prouzročena.

DIVES AGENCIJA i Korisnik mogu Ugovorom neke dijelove Općih uvjeta poslovanja promijeniti.

Članak 4.

Korisnik je dužan osigurati ustupljenim radnicima uvjete rada koji su u skladu sa svim važećim hrvatskim zakonima i propisima kojima su uređeni zaštita zdravlja i sigurnost na radu i posebna zaštita određenih grupa radnika. Korisnik je dužan odnositi se prema ustupljenim radnicima kao i prema vlastitim, odnosno osigurati im iste radne i socijalne uvjete. Korisnik ne smije ni u kom slučaju izravno ili neizravno diskriminirati ustupljene radnike.

II. NAČIN OBRAČUNA

Članak 5.

Korisnik je dužan prije potpisivanja Ugovora dostaviti DIVES AGENCIJI sve podatke relevantne za utvrđivanje visine ugovorene plaće ustupljenog Agencijskog radnika u skladu sa Zakonom o radu.

Članak 6.

Svaki radni sat od ponedjeljka do subote u vremenu od 06:00 – 22:00 obračunava se kao redovni sat. Noćnim radom smatra se rad u vremenu između 22:00 – 06:00 sati.

Radni sati koje Agencijski radnik radi subotom prekovremeni su u slučaju kada je u tjednu postignut puni fond sati predviđen Zakonom o radu (u te sate ubrajaju se i sati blagdana).

Prekovremeni radni sat se obračunava tako da se redovni sat uveća za 20%.

Rad nedjeljom, blagdanom i noćni rad obračunava se tako da se redovni sat uveća za 30%.

Dodaci se ne kumuliraju.

UOR Agencijskog radnika može biti sklopljenu punom ili nepunom radnom vremenu, a u skladu sa Zakonom o radu.

Fond redovnih radnih sati se definira Ugovorom.

DIVES AGENCIJA  Korisniku pruža mogućnost suradnje po dva modela:

  • MODEL – RADNI SAT
  • MODEL – ADMINISTRIRANJE

Članak 7.

Prema MODELU – RADNI SAT DIVES AGENCIJA Korisniku naplaćuje samo produktivne radne sate, a u skladu s potpisanim Ugovorom.

Godišnji odmor, bolovanja, otkazni rokovi, blagdani i ostala odsustva kada Agencijski radnik ne radi, osim dnevnih odmora, predstavljaju neproduktivne radne sate i neće se naplaćivati Korisniku.

Radni sati koje Agencijski radnik nije radio kod Korisnika iz razloga što Korisnik nije Agencijskog radnika rasporedio na rad, a Agencijski radnik je bio raspoloživ, nisu neproduktivni sati i bit će naplaćeni Korisniku kao redovni sati koji su dio fonda sati prema UOR.

Članak 8.

Prema MODELU – ADMINISTRIRANJE DIVES AGENCIJA će Korisniku obračunati bruto plaću ili naknadu plaće Agencijskog radnika uvećanu za troškove koji terete poslodavca (bruto II) i agencijsku proviziju definiranu Ugovorom.

Članak 9.

U slučaju da kod ustupljenog Agencijskog radnika bude dodatnih troškova kao što su naknada prijevoza, loko-vožnja, dnevnice, naknade za odvojeni život, troškovi smještaja i reprezentacije, iznajmljivanje vozila, troškovi goriva, cestarina, trajekata, prijevoza bilo koje vrste, liječničkih pregleda, opremanja zaštitnom i ostalom opremom, računalima u telekomunikacijskom opremom te svih ostalih dodatnih troškova koje DIVES AGENCIJA ima u svezi s ustupljenim Agencijskim radnikom uključujći i porez na dobit kojeg je DIVES AGENCIJA dužna platiti na troškove koji nisu porezno priznati, isti će biti obračunati Korisniku i uvećani za agencijsku proviziju na način definiran Ugovorom.

Članak 10.

Regrutacija i selekcija može biti obveza DIVES AGENCIJE ili Korisnika, što će se regulirati Ugovorom.

III. ZAŠTITA NA RADU

Članak 11.

Prije početka obavljanja posla, Korisnik je dužan upoznati ustupljene radnike o posebnim uvjetima rada kao i propisima o sigurnosti na radu. Ukoliko u određenom slučaju nije drugačije dogovoreno pismenim putem, Korisnik je dužan osigurati ustupljenim radnicima zaštitnu odjeću i opremu bez ikakve naknade. Ustupljeni radnik ima pravo odbiti obavljanje dogovorenog posla odnosno nastavak obavljanja istog zbog neispravne zaštitne odjeće i opreme odnosno zbog nedostatka istih. Ustupljeni radnik je o istome dužan smjesta obavijestiti Agenciju. Ukoliko Korisnik smjesta ne ispravi propuste, a ustupljeni radnik zbog toga ne obavi posao u unaprijed dogovoreni posao u potpunosti, Korisnik je dužan platiti Agenciji honorar u punom iznosu kao da je posao propisno obavljen.

Korisnik se u odnosu na ustupljenog Agencijskog radnika smatra Poslodavcem u smislu obveza primjene odredaba Zakona o radu i drugih propisa kojima su uređeni zaštita zdravlja, zaštita na radu i posebna zaštita određenih grupa radnika.

Obvezni zdravstveni pregledi obveza su Korisnika.

U slučaju da ustupljeni Agencijski radnik pretrpi ozljedu na radu kod Korisnika, za vrijeme trajanja rada, Korisnik je dužan u pisanom obliku odmah o istom obavijestiti DIVES AGENCIJU. Korisnik je o istome obvezan odmah, po nastanku obveze, obavijestiti i nadležne službe.

IV. EVIDENCIJA PRISUTNOSTI NA RADU I NAPLATA

Članak 12.

Organizacija rada, radno vrijeme, raspored radnog vremena i vođenje evidencije prisutnosti na radu ustupljenog radnika su obaveza Korisnika i Korisnik je dužan spomenuto provoditi sukladno odredbama Zakona o radu i ostalih propisa. U slučaju da Korisnik pri spomenutom postupa protivno zakonom i propisom predviđenih odredaba, sporazumne strane ugovaraju da za isto neće biti odgovorna DIVES AGENCIJA već isključivo Korisnik.

Korisnik se obvezuje voditi evidenciju radnih sati na obrascu dobiveno od DIVES AGENCIJE, a po dogovoru isto može voditi i na svojem obrascu uz uvjet da se isti vodi u tri istovjetna primjerka koji se na kraju mjeseca ovjeravaju i potpisuju od strane Korisnika i Agencijskog radnika.

Po jedan primjerak ide DIVES AGENCIJI, Korisniku i Agencijskom radniku.

Korisnik je dužan obavijestiti DIVES AGENCIJU o izostanku Agencijskog radnika, odmah po izostanku, a najkasnije u roku od 24 sata od izostanka Agencijskog radnika.

Korisnik je dužan u roku od 3 dana, od dana nastale teške povrede obveze iz radnog odnosa u pisanom obliku, obavijestiti DIVES AGENCIJU.

DIVES AGENCIJA je dužna Korisniku osigurati zamjenu uz ustupljenog Agencijskog radnika u roku koji je definiran Ugovorom.

Na osnovi dobivenih obrazaca evidencije radnih sati te ostalih troškova u svezi s ustupljenim Agencijskim radnikom, DIVES AGENCIJA Korisniku ispostavlja račun za proteklo obračunsko razdoblje (mjesec) do 5. u mjesecu, a Korisnik je dužan isti podmiriti do 10. u mjesecu.

V. SREDSTVA ZA RAD

Članak 13.

Opremanje ustupljenog Agencijskog radnika eventualnim sredstvima nužnim za obavljanje radnih zadataka kod Korisnika obveza je Korisnika te se za nepostupanje po navedenom ugovara da nije odgovorna DIVES AGENCIJA.

VI. NAKNADA ŠTETE

Članak 14.

Štetu koju ustupljeni Agencijski radnik na radu ili u svezi s radom kod Korisnika uzrokuje trećoj osobi, dužna je nadoknaditi DIVES AGENCIJA ukoliko je DIVES AGENCIJA radila regrutaciju i selekciju Agencijskog radnika.

Za štetu koju ustupljeni Agencijski radnik na radu ili u svezi s radom uzrokuje Korisniku odgovara Korisnik ukoliko je Korisnik radio regrutaciju i selekciju Agencijskog radnika.

Ako ustupljeni Agencijski radnik pretrpi štetu na radu ili u svezi s radom kod Korisnika, naknadu štete dužan je nadoknaditi Korisnik.

VII. OGRANIČENJA U KORIŠTENJU AGENCIJSKIH RADNIKA

Članak 15.

Zakon o radu zabranjuje sklapanje Ugovora o ustupanju radnika u sljedećim slučajevima:

  • Za zamjenu radnika kod korisnika kod kojeg se provodi štrajk,
  • Za poslove koje su obavljali radnici za koje je korisnik proveo postupak kolektivnog viška radnika iz članka 127. Zakona o radu u pretkodnom razdoblju od šest mjeseci,
  • Za poslove koje su obavljali radnici kojima je korisnik, poslovno uvjetovanim otkazom otkazao ugovore o radu u prethodnom razdoblju od šest mjeseci,
  • Za obavljanje poslova koji su prema propisima o zaštiti na radu poslovi s posebnim uvjetima rada, a ustupljeni radnik ne ispunjava te posebne uvjete,
  • Za ustupanje radnika drugoj agenciji.

Korisnik ne smije koristiti rad istog ustupljenog radnika za obavljanje istih poslova za neprekinuto razdoblje duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno kolektivnim ugovorom.

VIII. PREUZIMANJE AGENCIJSKIH RADNIKA

Članak 16.

U slučaju da Korisnik zaključi Ugovor o djelu, Ugovor o radu ili Ugovor o poslovnoj suradnji s radnikom koji mu je ustupljen ili proslijedi podatke o ustupljenom radniku nekoj trećoj strani koja potom zaključi s istim radnikom Ugovor djelu, Ugovor o radu ili Ugovor o poslovnoj suradnji, dužan je platiti naknadu u iznosu od 20.000,00 HRK po radniku.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

U slučaju da Korisnik, protivno ovome Ugovoru i nalogu koji je dao Agenciji, odbije rasporediti radnika na poslove sadržane u nalogu, iako isti ispunjava uvjete za te poslove, Korisnik je dužan Agenciji naknaditi štetu u određenom iznosu, a koji nije manji od iznosa pune mjesečne bruto II plaće ustupljenog radnika.

Članak 18.

U slučaju smrti, tjelesne ozljede, bolesti ili profesionalne bolesti ustupljenog radnika Korisnik se obvezuje Agenciji naknaditi cjelokupan iznos za koji Agencija osigurava radnika privremeno ustupljenog kod Korisnika od troškova, gubitaka, šteta i/ili izdataka (uključujući i sudske troškove).

Članak 19.

Ukoliko su, Agencija ili Korisnik, spriječeni u ispunjavaju svojih ugovornih obveza zbog više sile, dužni su odmah pismeno obavijestiti drugu stranu o razlozima kašnjenja koji se mogu podvesti pod višu silu, a ako kašnjenje traje duže od 30 dana, bilo koja strana može odmah dostaviti drugoj pismenu obavijest o raskidu ugovora, u kojem slučaju je Korisnik dužan platiti Agenciji sve neplaćene račune izdane sukladnom ovim Općim uvjetima.

Osoba ovlaštena za zastupanje DIVES AGENCIJE d.o.o.

Nora Gračanin, direktor

You don't have permission to register